สายตรงหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
image1
ดร.วิโรจน์  มงคลเทพ
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์

Website: http://sat.nan.rmutl.ac.th/wiroj/
E-mail: wiroj_mongkolthep@hotmail.com
Facebook: Wiroj Mongkolthep

เลขที่ 59  หมู่  13  ตำบลฝายแก้ว  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  55000
โทรศัพท์  054-710259  ต่อ 7123
โทรสาร  054-771398