สายตรงหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
image1
ดร.วิโรจน์  มงคลเทพ
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์

Website: http://sat.nan.rmutl.ac.th/wiroj/
email wiroj_mongkolthep@hotmail.com
facebook_logo-300x168 Wiroj Mongkolthep

59  หมู่  13  ตำบลฝายแก้ว  อำเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน  55000
โทรศัพท์  054-710259  ต่อ 7123
โทรสาร  054-771398