สอบถามรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ Click ที่นี่ 1147428540
download(ฉบับเต็ม) มคอ.2 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Bechelor of Science Program in ฺBiotechnology
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
B. Sc. (Biotechnology)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถต่อยอดและพัฒนาความรู้เพื่อการศึกษาต่อที่สูงขึ้นในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะและทักษะประสบการณ์วิชาชีพทั่วไปและเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ ขยันอดทน
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพโดยตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
เป้ารับนักศึกษา   30  คน/ปีการศึกษา
ระบบโควตา        15   คน
ระบบสอบตรง     10   คน
ระบบแอดมิชชัน   5   คน
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                135  หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                             31  หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                               5  หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                             3  หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาภาษา                                        15  หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต
5) กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ           2  หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                     98  หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                          34  หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                  34  หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาชีพเลือก                                   30  หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                   6  หน่วยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
– รับราชการ เป็นนักวิจัย นักวิชาการ หรือนักวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
– พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในธุรกิจบริษัทหรือสถานประกอบการทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการขาย ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการขาย เป็นต้น
– พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายควบคุมการผลิต ฝ่ายจัดหา/จัดซื้อวัตถุดิบ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายบำบัดและงานสิ่งแวดล้อม ฝ่ายตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
– ประกอบอาชีพส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจด้านเครื่องวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์ ธุรกิจเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น
– ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง