download(ฉบับร่าง) มคอ.2 หลักสูตร วท.บ.(เกษตรศาสตร์-วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
Bechelor of Science Program in ฺAgriculture (Agricultural Biotechnology Major)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์-วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
B. Sc. (Agriculture-Agricultural Biotechnology Major)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานด้านการเกษตร รวมทั้งมีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ และทำงานเป็นทีมได้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของตนเอง ชุมชน และท้องถิ่น
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรกรรมหรือเทียบเท่า และ/หรือสำเร็จการศึกษาระดับที่สูงกว่าเข้าศึกษาในภาคปกติ โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม
เป้ารับนักศึกษา   30  คน/ปีการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                     132  หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                  30  หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                      24  หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                    12  หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาสุขภาพ                                           3  หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาบูรณาการ                                      9  หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                                        6  หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    3  หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     3  หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                         96  หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                             48  หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                      32  หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาชีพเลือก                                        16  หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                        6  หน่วยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
– รับราชการ เป็นนักวิจัย นักวิชาการ หรือนักวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร
– พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในธุรกิจบริษัทหรือสถานประกอบการทางการเกษตร หรือด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการขาย ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการขาย เป็นต้น
– พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายควบคุมการผลิต ฝ่ายจัดหา/จัดซื้อวัตถุดิบ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายบำบัดและงานสิ่งแวดล้อม ฝ่ายตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
– ประกอบอาชีพส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจด้านเครื่องวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น
– ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทางด้านเกษตรศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง