สอบถามรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ Click ที่นี่ 1147428540
download(ฉบับเต็ม) มคอ.2 หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bechelor of Science Program in Computer Science
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
B. Sc. (Computer Science)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล สามารถใช้นำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ และเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถทำหน้าที่เป็น นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และการประกอบอาชีพอิสระ
3. ผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ มีความสำนึกต่อจรรยาบรรณอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
4. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นในการศึกษาหาความรู้และนำกลับไปใช้พัฒนาชุมชน
5. เพื่อรองรับและสอดคล้องการเข้าสู่สมาคมอาเซียน 2558 และมาตรฐานวิชาชีพทางสาขาคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
เป้ารับนักศึกษา   30  คน/ปีการศึกษา
ระบบโควตา        15   คน
ระบบสอบตรง     10   คน
ระบบแอดมิชชัน   5   คน
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                133  หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                             31  หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                               5  หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                             3  หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาภาษา                                        15  หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต
5) กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ           2  หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                     96  หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                          15  หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                  66  หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาชีพเลือก                                   15  หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                   6  หน่วยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
– นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
– นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์
– นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสนเทศ
– โปรแกรมเมอร์
– ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครือแม่ข่าย
– ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
– ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
– นักพัฒนาเว็ปไซต์
– นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น