download(ฉบับร่าง) มคอ.2 หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bechelor of Science Program in Computer Science
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
B. Sc. (Computer Science)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะศาสตร์การคำนวณ สามารถคิดเป็นระบบ แก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และต่อยอดกับงานด้านอื่นได้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นักวิทยาการคอมพิวเตอร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์เจ้าหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และสามารถเป็นผู้ประกอบการประกอบอาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์ได้
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและนำกลับไปพัฒนาชุมชนหรือประเทศชาติได้
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัยขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ มีความสำนึกต่อจรรยาบรรณอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
6. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องการเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association  of  Southeast  Asian  Nations  หรือ  ASEAN) และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม
เป้ารับนักศึกษา   30  คน/ปีการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                     131  หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                  30  หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                      24  หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                   12  หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาสุขภาพ                                          3  หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาบูรณาการ                                      9  หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                                         6  หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    3  หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     3  หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                         95  หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                             18  หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                      62  หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาชีพเลือก                                        15  หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                        6  หน่วยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
– นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
– นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์
– นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสนเทศ
– นักเขียนโปรแกรม ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเมอร์
– ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครือแม่ข่าย
– ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
– ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
– นักพัฒนาเว็ปไซต์
– นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น