สอบถามรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ Click ที่นี่ 1147428540

download(ฉบับเต็ม) มคอ.2 หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bechelor of Science Program in Computer Science
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
B. Sc. (Computer Science)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะศาสตร์การคำนวณ สามารถคิดเป็นระบบ แก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และต่อยอดกับงานด้านอื่นได้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นักวิทยาการคอมพิวเตอร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์เจ้าหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และสามารถเป็นผู้ประกอบการประกอบอาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์ได้
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและนำกลับไปพัฒนาชุมชนหรือประเทศชาติได้
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัยขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ มีความสำนึกต่อจรรยาบรรณอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
6. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องการเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association  of  Southeast  Asian  Nations  หรือ  ASEAN) และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม
เป้ารับนักศึกษา   30  คน/ปีการศึกษา
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                     131  หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                  30  หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                      24  หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                   12  หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาสุขภาพ                                          3  หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาบูรณาการ                                      9  หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                                         6  หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    3  หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     3  หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                         95  หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                             18  หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                      62  หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาชีพเลือก                                        15  หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                        6  หน่วยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
– นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
– นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์
– นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสนเทศ
– นักเขียนโปรแกรม ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเมอร์
– ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครือแม่ข่าย
– ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
– ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
– นักพัฒนาเว็ปไซต์
– นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น