สอบถามรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ Click ที่นี่ 1147428540
download(ฉบับเต็ม) มคอ.2 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bechelor of Science Program in Information Technology
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
B. Sc. (Information Technology)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และระบบเครือข่าย และสามารถใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถทำหน้าที่เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนบุคลากรคอมพิวเตอร์อื่นๆ ทั้งในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และการประกอบอาชีพอิสระ
3. ผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ มีความสำนึกต่อจรรยาบรรณอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
4. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นในการศึกษาหาความรู้และนำกลับไปใช้พัฒนาชุมชน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
เป้ารับนักศึกษา   30  คน/ปีการศึกษา
ระบบโควตา        15   คน
ระบบสอบตรง     10   คน
ระบบแอดมิชชัน   5   คน
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                129  หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                             31  หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                               5  หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                             3  หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาภาษา                                        15  หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต
5) กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ           2  หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                     92  หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                          16  หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                  55  หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาชีพเลือก                                   21  หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                   6  หน่วยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
– นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
– นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
– นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
– นัดเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
– ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครือแม่ข่าย
– ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
– นักพัฒนาเว็ปไซต์
– ผู้จัดการซอฟต์แวร์
– ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
– นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น