–> ระบบทะเบียนกลาง (ลงทะเบียน/ดูผลการเรียน/อื่นๆ)
–> ตารางเรียนของนักศึกษา
–> ตารางการใช้ห้องเรียน
–> ตารางสอนอาจารย์
–> ปฏิทินการศึกษา
–> ใบลากิจ / ลาป่วย ของนักศึกษา
–> ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา มทร.ล้านนา

–> ตรวจสอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา
–> ระเบียบการศึกษา ทุกปีการศึกษา
–> E-Learning ของ มทร.ล้านนา
–> E-ฺLibrary ของ มทร.ล้านนา
–> ห้องสมุด มทร.ล้านนา
–> โปรแกรม Tell Me More Online ของมหาวิทยาลัย (ฝึกและทดสอบภาษาอังกฤษด้วยตนเอง)
–> กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา

–> กองการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน
–> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา
–> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)