หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดร.ปกรณ์
ดร.ปกรณ์  จันทร์อินทร์

หัวหน้าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประวัติการศึกษา: อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า, วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์, ปร.ด.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ห้องพัก: ABL202
Tel: 054-710259 ต่อ 508001
*********************************************************************

ดร.นงนุช  เกตุ้ย
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประวัติการศึกษา: วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์, วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์, ปร.ด.เทคโนโลยี โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์
ห้องพัก: ABL202
Tel: 054-710259 ต่อ 508001
*********************************************************************
22046
อ.ปกรณ์ สุนทรเมธ
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา: วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์, วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องพัก: ABL202
Tel: 054-710259 ต่อ 508001
*********************************************************************
อ.ศิริลักษณ์
อ.ศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประวัติการศึกษา:วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ห้องพัก: ABL202
Tel: 054-710259 ต่อ 508001
*********************************************************************
อ.ขนิษฐา
อ.ขนิษฐา หอมจันทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประวัติการศึกษา: วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์, วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ห้องพัก: ABL202
Tel: 054-710259 ต่อ 508001
*********************************************************************
อ.วรวิทย์
อ.วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประวัติการศึกษา: วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องพัก: ABL202
Tel: 054-710259 ต่อ 508001

ใส่ความเห็น