วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี) รหัส 58

4วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี รหัส58

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี) รหัส 57

3วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี รหัส57

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี) รหัส 56

2วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี รหัส56

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี) รหัส 55

1วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี รหัส55

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ปี) รหัส 57

6เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี รหัส57

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ปี) รหัส 56

5เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี รหัส56

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) รหัส 56

7เทคโนโลยีสารสนเทศ เทียบโอน รหัส57

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (4 ปี) รหัส 56

8เทคโนโลยีชีวภาพ 4 ปี รหัส56

 

ใส่ความเห็น