icon_hot สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน เปิดให้บริการวิชาการแก่นักเรียน/นักศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบ “บทเรียนโมดูล (Module) หรือ หน่วยการเรียน (Learning Unit) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ” สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการขอเข้าใช้บริการวิชาการได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  054-710259  ต่อ  7123 และสามารถ Download รายละเอียดบทเรียนโมดูลได้ที่นี่ >> 1147430478 บทเรียนโมดูล-Module-สาขาวิทย์2562-6-ก.ค.-2562
————————————————————————————————————————————————-
under-construction
ประมวลภาพกิจกรรมการให้บริการวิชาการของสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน
–> 27 ก.พ. 60 Agreement For Academic Exchange And Cooperation with TOYAMA UNIVERSITY OF INTERNATIONAL STUDIES
–> 27 ก.พ. 60 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน
–> 25-26 ก.พ. 60 มทร.ล้านนา น่าน เป็นศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2559
–> 12-13 ก.ย. 59 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
–> 10-11 ก.ย. 59 STEM Education for SAT Nan’s staffs
–> 18 ส.ค. 59 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปีพุทธศักราช 2559

–> 1-3 ก.ค. 59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (รุ่นที่ 3)
–> 30-31 พ.ค. 59 นศ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร. ล้านนา น่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยฯ
–> 18 พ.ค. 59 โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพ ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

–> 7-9 พ.ค. 59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (รุ่นที่ 2)
–> 1-3 พ.ค. 59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (รุ่นที่ 1)
–> 26 เม.ย. 59 โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพในการเขียนแผนประชาสัมพันธ์
–> 31 มี.ค. 59 โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพในการสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟฟิกส์แบบเคลื่อนไหว
–> 31 มี.ค. 59 นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลน่าน
–> 26-27 มี.ค. 59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศทางการวิจัยทางการตลาด ครั้งที่ 2 (ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ: วิทยากร)

–> 24 มี.ค. 59 นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมที่ศาลและเรือนจำจังหวัด น่าน
–> 23 มี.ค. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยและการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : ตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควัน และตู้กรองอากาศสะอาด
–> 20 ม.ค. 58 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งกันโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 NSC 2016
–> 6 พ.ย. 58 โครงการเพิ่มศักยภาพงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศฯ
 

ใส่ความเห็น