รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา)
3. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

Click ดูตารางสอนได้ที่นี่ 1147430478 1147430478 1147430478