รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา)
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
Click ดูตารางสอนได้ที่นี่ 1147430478 1147430478 1147430478