กติกาการประกวดและแข่งขัน

1. กติกาการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
2. กติกาการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. กติกาการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ C1-C13
4. กติกาการประกวด Motion Infographic
5. กติกาการประกวด AR สื่อการเรียนการสอน
6. กติกาการแข่งขันทางการพูดทางวิทยาศาสตร์
7. กติกาการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
8. กติกาการประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

หมายเหตุ: อาจารย์ที่ปรึกษา/ควบคุมนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดและแข่งขันต่างๆ ที่ระบุในการสมัคร ทางมหาวิทยาลัยจะมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์ทุกท่านด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนของท่าน ภายใน 2 สัปดาห์ ภายหลังเสร็จสิ้นงาน