ระเบียบการประกวดและแข่งขัน

1. ระเบียบการและกำหนดการ
2. ใบสมัครการประกวดและแข่งขัน new171105-5 new171105-5
3. กติกาการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
4.กติกาการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. กติกาการแข่งขันวาดภาพคอมพิวเตอร์
6. กติกาการแข่งขันทางการพูดทางวิทยาศาสตร์
7. กติกาการประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
8. กติกาการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ: อาจารย์ที่ปรึกษา/ควบคุมนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดและแข่งขันต่างๆ ที่ระบุในใบสมัคร ทางมหาวิทยาลัยจะมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์ทุกท่านด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนของท่าน ภายใน 2 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นงาน