งานวิจัย

1. บทความวิจัย (เรียงจากปี พ.ศ.ปัจจุบัน-อดีต)

1.16 วิโรจน์ มงคลเทพ. (2564). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบความเป็นอิสระภายใต้การแจกแจงของข้อมูลและระดับความสัมพันธ์ที่ต่างกัน (Efficiency Comparison of Statistical Tests of Independence under the Differences of Data Distributions and Relationships). วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564. (อยู่ระหว่างการออกเผยแพร่)

1.15 วิโรจน์ มงคลเทพ  พชร สายปาระ และสมประสงค์ สิทธิสมบัติ. (2563). การประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาเพื่อการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 “Research and Innovation for Local and Global Development” วันที่ 23–24 มกราคม 2563 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา.

1.14 จุลทรรศน์ คีรีแลง วิโรจน์ มงคลเทพ เลิศลักษณ์ จิณะไชย และสุดาพร ตงศิริ. (2561). ผลของการใช้กระเจี๊ยบเขียวในสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลากาดำ. การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก. หน้า 24-33.

1.13 จุลทรรศน์ คีรีแลง วิโรจน์ มงคลเทพ ภานุพงศ์ ไชยเพียร และสุดาพร ตงศิริ. (2561). การศึกษาประสิทธิภาพการย่อยวัตถุดิบอาหารในปลานิลด้วยวิธี in vitro digestibility. การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก. หน้า 112-123.

1.12 นงนุช เกตุ้ย, วิโรจน์ มงคลเทพ บุศรินทร์ แซ่ลิ้ม ภาณุวัฒน์ ผาบสละ และนราพร จันพิบูลย์(2560). การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เพื่อสนับสนุนการประเมินผลปฏิบัติงาน. สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.). ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 หน้า 15-23.

1.11 เกวลี เครือจักร, กิตติ ศศิวิมลลักษณ์ และวิโรจน์ มงคลเทพ(2560). ความเครียดและพฤติกรรมการปรับตัวของประชากรวัยทอง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 หน้า 1-11.

1.10 สุนทรี  สุรัตน์,  กิตติ  ศศิวิมลลักษณ์,  เกวลี  เครือจักร  และวิโรจน์  มงคลเทพ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม–สิงหาคม 2559 หน้า 297–307.

1.9 ภัสสร หอมดอกสวาท สายปาระ และวิโรจน์ มงคลเทพ. (2559). ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพืชในเขตป่าเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดน่านการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระดับชาติ ครั้งที่ พ.ศ. 2558. วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ.

1.8 วิโรจน์  มงคลเทพ. (2559). โมเดลจำแนกกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่มีผลิตภาพการวิจัยสูงและต่ำ. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เมษายน–มิถุนายน 2559.

1.7 ขนิษฐา  หอมจันทร์,  วิโรจน์  มงคลเทพ  และเจนจิรา  อินต๊ะรักษา. (2559). ระบบรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารออนไลน์ กรณีศึกษาหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกน่าน. การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” วันที่ 28–29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา.

1.6 พงพิพัฒ  ณ น่าน,  วรัญญา  มหายศนันท์  และวิโรจน์  มงคลเทพ. (2558). ระบบช่วยสร้างแบบสอบถามการวิจัยออนไลน์. การประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558. วันที่ 23–24 มีนาคม 2558.

1.5 สรศักดิ์  เชี่ยวชาญ,  วิโรจน์  มงคลเทพ และเพลิฬ  สายปาระ. (2557). วิธีการสอนภาษาไทยที่เหมาะสมตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม–กันยายน 2557, หน้า 160–171.

1.4 สมประสงค์  สิทธิสมบัติ,  วิโรจน์  มงคลเทพ  และเพลิฬ  สายปาระ. (2553). การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของสถิติทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ และการแจกแจงแบบแกมมา. การประชุมทางวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553. วันที่ 27–28 พฤษภาคม 2553 จังหวัดเชียงใหม่.

1.3 กฤษฎา ยาใจ และวิโรจน์ มงคลเทพ. (2551). การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวางแผนการทดลอง. การประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม. วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.

1.2 วิโรจน์ มงคลเทพ. (2551). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีโควตาและการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน. การประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 1” : การถ่ายทอดวิชาการงานวิจัยสู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. นที่ 27-29 สิงหาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

1.1 วิโรจน์ มงคลเทพ. (2551). บทบาทและคุณลักษณะอาจารย์ที่ปรึกษาในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน. การประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 1” : การถ่ายทอดวิชาการงานวิจัยสู่สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. นที่ 27-29 สิงหาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

2. บทความวิชาการ (เรียงจากปี พ.ศ.ปัจจุบัน-อดีต)

2.3 วิโรจน์ มงคลเทพ. (2559). การประมาณค่าขนาดอิทธิพลของลองฟอร์ดและการประยุกต์. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2559, หน้า 193–199.

2.2 กิตติ  ศศิวิมลลักษณ์  และวิโรจน์  มงคลเทพ. (2559). รูปแบบการตัดสินใจเลือกสัญญาซ่อมและการจัดหาอุปกรณ์สํารอง. วารสารวิชาการปทุมวัน. ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 มกราคม–เมษายน 2559 หน้า 47–59.

2.1 วิโรจน์ มงคลเทพ. (2555). สถิติกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารโคนม. ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม–กันยายน 2555, หน้า 61–62.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>