ประวัติการศึกษา/ทำงาน/ผลงาน

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2558   การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2545   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2539   มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2536   มัธยมศึกษาตอนต้น สายวิทย์-คณิต โรงเรียนไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2533   ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

 • ปี พ.ศ. 2543   เจ้าหน้าที่โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ปี พ.ศ. 2543 สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
 • ปี พ.ศ. 2545   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
 • ปี พ.ศ. 2547   ถึงปัจจุบัน  ข้าราชการในสถาบันอุมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รางวัลที่ได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) ปี พ.ศ. 2560
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ปี พ.ศ. 2553

ตำแหน่งการบริหาร

 • หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 >> คำสั่ง )
 • คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปี 2560-2563 >> คำสั่ง

ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาโครงงาน/อาจารย์พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/หัวหน้าโครงการ/วิทยากร

 • อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงงานระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา น่าน
 • อาจารย์พิเศษ สอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
 • อาจารย์พิเศษ สอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ภาควิชาบัญชี วิทยาลัยเทคนิคน่าน
 • ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี
 • ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี
 • ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
 • ที่ปรึกษาด้านการวิจัยให้แก่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ปี 2561
 • คณะกรรมการประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์บริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2559-2562
 • หัวหน้ากลุ่มวิจัยทางสถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา (The Establishment of the Research Group of Educational Statistics Research and Evaluation) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 • หัวหน้าโครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการจังหวัดน่านปลอดบุหรี่และสุรา ประจำปี 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • หัวหน้าโครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปีพุทธศักราช 2558–2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 • วิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
 • วิทยากรอบรมการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดน่าน
 • วิทยากรอบรมการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (STEM) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ระยะที่ 2 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน) ณ โรงเรียนน่านนคร วันที่ 23 มิถุนายน 2561
 • หัวหน้ากรรมการพิจารณาบทความและจัดตารางการนำเสนอ โครงการ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมน้อย ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 วันที่ 12-14 กันยายน 2561
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดน่าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2562-2563 >> คำสั่งแต่งตั้ง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Session วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ประธานกรรมการ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษษ ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 “48 ปี วิถีปริยัติ นำปฏิบัติสู่สังคมไทย” ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 28-29 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลืมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน >> คำสั่งแต่งตั้ง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 MCU Nan Congress IIII ในหัวข้อเรื่อง พุทธเกษตร: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (กลุ่มการศึกษาและนวัตกรรม) ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลืมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จัดงานในวันที่ 9 กันยายน 2563 >> หนังสือเชิญ
 • ผู้ประสานงานหน่วยขับเคลื่อน Excution Body-EB ของ มทร.ล้านนา น่าน ภายใตัโครงการยุวชาอาสา ระยะที่ 2 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 >> เอกสารแนบ
 • ผู้ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ: ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน” ของ มทร.ล้านนา น่าน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 >> เอกสารแนบ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>