การสอน

รายวิชาที่สอน

หลักสูตรปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2560

 • วิชาสถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร (รหัสวิชา BSCCC206)
 • วิชาสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ (รหัสวิชา BSCCC207)
 • วิชาการวิจัยทางธุรกิจและสถิติ (รหัสวิชา BACAC151)
 • วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี (รหัสวิชา GEBIN102)
 • วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี (รหัสวิชา BACAC112)
 • วิชาการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ (รหัสวิชา BBACC111)

หลักสูตรปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2555

 • วิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน (รหัสวิชา 22000002)
 • วิชาสถิติพื้นฐาน (รหัสวิชา 22000001)
 • วิชาสถิติและการวางแผนการทดลอง (รหัสวิชา 2075304)
 • วิชาระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รหัสวิชา 22119404)
 • วิชาระเบียบวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัสวิชา 22109406)
 • วิชาการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ (รหัสวิชา 10003203)
 • รายวิชาที่สอนประจำภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
  Click ดูตารางสอนได้ที่นี่ 1147430478 1147430478 1147430478

ผลงานทางวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน/ตำรา)

1. วิโรจน์  มงคลเทพ.  (2562).  เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร รหัสวิชา ฺBSCCC206. น่าน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 257 หน้า.

2. วิโรจน์ มงคลเทพ. (2562). สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ (Statistics for Science). น่าน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน. 338 หน้า.

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>